Wieke Schrijvers

Klinisch psycholoog/psychotherapeut

In verband met vakantie is de praktijk 7 tot en met 10 mei 2024 gesloten.

Wachttijd

Praktijkstop voor intake en behandeling (laatst bijgewerkt op 6-5-2024).

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Behandelaanbod

Cognitieve gedragstherapie
Cliëntgericht psychotherapie
EMDR (basisopleiding en vervolg-opleiding)

Voor wie

Mensen vanaf 18 jaar kunnen bij mij terecht met een diversiteit aan klachten, problemen en hulpvragen. Voor de verzekering zijn deze vaak onder te brengen of te relateren aan angsten, depressie, somatoforme stoornissen, trauma’s of aan persoonlijkheidsproblematiek.

Mijn praktijk past niet bij mensen die niet genoeg hebben aan in de regel een wekelijks gesprek en last hebben van ernstige suïcidaliteit, psychotische klachten, ernstige lichamelijke klachten, ernstige persoonlijkheidsproblematiek of ernstige verslaving.

Informatie over mezelf als therapeut
Sinds 1999 werk ik als psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg. In 2002 werd ik GZ-psycholoog en in 2007 Klinisch psycholoog en psychotherapeut. Klachten waar ik me onder andere mee bezig hield waren angsten, depressies en eetproblematiek. In de loop van mijn carrière heb ik door mijn opleidingen de gelegenheid gekregen om op verschillende afdelingen te werken. Hierdoor heb ik een breed beeld gekregen van en ervaring opgedaan in de gezondheidszorg; van zowel kinder- en jeugdpsychiatrie, ziekenhuiszorg, crisisdienst tot wetenschappelijk onderzoek.

Belangrijk is mijn werkperiode geweest bij de deeltijdbehandeling en klinische afdelingen, waar op intensieve en een multimethodische manier gewerkt wordt. Hier heb ik veel behandelervaring opgedaan met complexe klachten en persoonlijkheidsproblematiek, in combinatie met schematherapie. Ik heb de waarde ervaren van groepstherapie, samenwerken met collega’s, en verschillende methodieken zoals non-verbale therapieën, bijvoorbeeld psychomotore therapie (PMT). Dit laatste besteedde ik uit aan mensen die hiervoor opgeleid zijn. Momenteel indiceer ik indien mogelijk deelbehandelingen bij een muziektherapeute (Hildegard Sarrazin van Praktijk voor Muziektherapie).

Inhoudelijk heb ik mij ontwikkeld tot een therapeut die onder andere graag klachtgericht werkt. Ik heb wetenschappelijk onderzoek verricht naar de behandeling van angst en paniek en heb de opleiding bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (www.vgct.nl) afgerond. Ook heb ik de waarde van inzichtgevende therapie ervaren. Daarom heb ik ook een opleiding gedaan bij de Vereniging van Cliëntgerichte Psychotherapie (www.vcgp.nl). Ik beschouw mezelf dan ook als een integratief psychotherapeut. Ik heb veel ervaring opgedaan met schematherapie, een integratieve vorm van psychotherapie waarbij het verleden en het heden aan bod komen en waarbij op verschillende manieren verandering teweeggebracht wordt. In 2013 en 2017 heb ik de basis- en vervolgopleiding EMDR gedaan, eerste keus behandeling bij (specifieke) trauma’s.

De therapie die ik uiteindelijk bied is afhankelijk van uw problematiek en uw wens (een combinatie) van een klachtgerichte en inzichtgevende benadering. Therapieën kunnen zowel kortdurend als langerdurend zijn.

Voor een verdere indruk van mijn praktijk verwijs ik naar foto’s hieronder.

Lidmaatschappen, beroepsverenigingen en registraties

LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, www.lvvp.info)

VPEP (Vereniging Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie, www.vpep.nl)

VCGT (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie, www.vgct.nl)
BIG-registratie gezondheidszorgpsycholoog / klinisch psycholoog: 79057091225
BIG-registratie psychotherapeut:  99057091216
KvK: 56558775

 

Kosten en vergoeding
De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Het wettelijk verplichte eigen risico voor 2024 van € 385 per jaar, wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de vergoedingen. Met de volgende koepels/verzekeraars heb ik voor 2024 een contract gesloten, zodat de kosten direct bij deze verzekeraars gedeclareerd kunnen worden:

  • ASR / Ditzo
  • CZ
  • Caresq
  • DSW
  • Menzis
  • OMW Zorg en Zekerheid
  • ONVZ
  • Salland
  • VGZ
  • Zilveren Kruis

Als u elders verzekerd bent, kijk goed op uw polis en informeer bij uw verzekeraar hoe de behandeling vergoed wordt bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

U zult dan een deel van de behandeling zelf moeten bekostigen, tenzij u een zuivere restitutiepolis heeft. Op de website van de LVVP (www.lvvp.info) of op www.eiswijzer.nl kunt u hierover uitgebreide informatie vinden.

Behandeltarieven

Werkwijze

Alvorens de aanmelding vindt meestal een eerste contact plaats via de mail of telefoon. Mocht u mij een mail sturen, dan neem ik in de regel binnen een werkdag contact met u op via een beveiligde mail. Als u op uw plek lijkt in mijn praktijk, nodig ik u uit voor een intakegesprek (zie ook Aanmelding). Meestal neemt de intake meerdere gesprekken in beslag waarbij ik ook gebruik maak van vragenlijsten. In de beginfase zullen we samen kijken wat uw hulpvraag is, waar u mee aan de slag wilt en wat u denkt te willen bereiken met de behandeling.

Ter afronding van de intake leg ik een concept behandelplan voor, bestaande uit o.a. een samenvatting van de problematiek met werkhypothese, de (DSM-5)classificatie(s), behandelbeleid en -doelen.  Als ik niet kan bieden wat u nodig heeft, verwijs ik indien gewenst en nodig door naar passende hulp.  Tussentijds zijn er evaluatiemomenten om stil te staan bij het verloop van de behandeling wat betreft inhoud en samenwerking. Tenzij u bezwaar heeft, stuur ik in grote lijnen na uw akkoord een (intake, tussentijdse en/of afsluit)rapportage aan de huisarts. Ik maak gebruik van Therapieland om berichten te versturen, e-health modules aan te bieden of te beeldbellen als dat nodig of gewenst is.

Voor een nevenbehandeling kan ik naar andere therapeuten verwijzen. Zo werk ik soms samen met een muziektherapeute en psychiaters.

 

Kwaliteitsbewaking, beroepscode en wettelijke bepalingen
Ik werk binnen de kaders van de wet- en regelgeving, die voor onze beroepsuitoefening van toepassing zijn. De belangrijkste zijn:

– de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg),
– de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst),
– de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens),
– de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector),
– de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) en de Beroepscode voor psychotherapeuten.
– het tuchtrecht.

De kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk van de LVVP, zijn een weerslag van bovenstaande opsomming. Ik ben lid van deze vereniging en handel volgens deze kwaliteitscriteria. Zie ook: https://lvvp.info/over/de-vereniging/kwaliteitsbeleid

In 2021 ben ik gevisiteerd door de LVVP (Certificaat visitatie LVVP).

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zorgaanbieders leggen hiermee vast hoe zij gepast zorg bieden.

In mijn praktijk maak ik gebruik van de HONOS+, ROM (Routine Outcome Monitoring) en effectmetingen, om het verloop van de behandeling inzichtelijk te maken en zo nodig bij te sturen. In overleg en op indicatie maak ik gebruik van een klachtlijsten, praktijkevaluatielijsten en de behandelverloop en sessie-scoringschalen.

Klachten
Als u klachten heeft, hoop ik dat u die in eerste instantie met mijzelf bespreekt en wij daar samen uitkomen. Als dat niet lukt kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP.

Wat als ik ontevreden ben over de behandeling? – LVVP

Als BIG-geregistreerde val ik onder het publiekrechtelijk tuchtrecht. Ernstige overtredingen kunnen gemeld worden bij het regionaal tuchtcollege, www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Aanmelding 
Vóór het eerste gesprek heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig voor de Gespecialiseerde GGZ. U kunt zich het beste per beveiligde mail bij mij melden met vermelding van uw voorkeursdagen en -tijden en telefoonnummer. Mijn mailadres is: w.schrijvers@psychotherapie-nexus.nl.

Contactgegevens en bereikbaarheid

Mijn praktijk is gevestigd op de Ubbo Emmiussingel 19, 9711 BB Groningen. Telefoonnummer: 06-43175431. In de regel ben ik het snelst te bereiken per mail: w.schrijvers@psychotherapie-nexus.nl (ook voor het maken van een telefonische afspraak). Voor mensen die in behandeling komen open in een communicatie portal via Therapieland. Verwijzers kunnen mij ook mailen via zorgmail: praktijkvoorpsychotherapiewiekeschrijvers@zorgmail.nl

Mijn praktijkruimte bevindt zich in een pand op de eerste verdieping en is alleen bereikbaar via een trap. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag. Buiten kantoortijd kunt u terecht bij uw huisarts of de huisartsenpost (Doktersdienst Groningen. T: 0900-9229).

In vakantieperiodes is er voor dringende zaken waarneming door andere collega praktijken (actuele informatie is dan op de website en in de afwezigheid assistent per mail te vinden). Extra informatie kunt u ook vinden in het kwaliteitsstatuut dat op deze pagina te vinden is.

Privacy beleid

(Praktijk voor Psychotherapie) Wieke Schrijvers, gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56558775, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe ik omga met met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) leg ik uit in deze privacy statement.

 


Grotere kaart weergeven

SONY DSC


SONY DSC