Wieke Schrijvers

Klinisch psycholoog/psychotherapeut

Van 22 juli tot 12 augustus 2019 is de praktijk gesloten. Uw e-mail wordt tijdens mijn afwezigheid niet geregeld bekeken. Voor zeer dringende zaken verwijs ik naar uw huisarts/doktersdienst.

Wachttijd

Praktijkstop (voor intake en aansluitend behandeling) (laatst bijgewerkt op 16-7-2019).

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Behandelaanbod
Cognitieve gedragstherapie
Cliëntgericht psychotherapie
EMDR (basisopleiding en vervolg opleiding)

Informatie over mezelf als therapeut
Sinds 1999 werk ik als psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg. In 2002 werd ik GZ-psycholoog en in 2007 Klinisch psycholoog en psychotherapeut. Klachten waar ik me onder andere mee bezig hield waren angsten, depressies en eetproblematiek. In de loop van mijn carrière heb ik door mijn opleidingen de gelegenheid gekregen om op verschillende afdelingen te werken. Hierdoor heb ik een breed beeld gekregen van en ervaring opgedaan in de gezondheidszorg; van zowel kinder- en jeugdpsychiatrie, ziekenhuiszorg, crisisdienst tot wetenschappelijk onderzoek.

Belangrijk is mijn werkperiode geweest bij de deeltijdbehandeling en klinische afdelingen, waar op intensieve en een multimethodische manier gewerkt wordt. Hier heb ik veel behandelervaring opgedaan met complexe klachten en persoonlijkheidsproblematiek, in combinatie met schematherapie. Ik heb de waarde ervaren van groepstherapie, samenwerken met collega’s, en verschillende methodieken zoals non-verbale therapieën, bijvoorbeeld psychomotore therapie (PMT). Dit laatste besteedde ik uit aan mensen die hiervoor opgeleid zijn. Momenteel indiceer ik deelbehandelingen bij een muziektherapeute (Hildegard Sarrazin van Praktijk voor Muziektherapie).

Inhoudelijk heb ik mij ontwikkeld tot een therapeut die onder andere graag klachtgericht werkt. Ik heb wetenschappelijk onderzoek verricht naar de behandeling van angst en paniek en heb de opleiding bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (www.vgct.nl) afgerond. Ook heb ik de waarde van inzichtgevende therapie ervaren. Daarom heb ik ook een opleiding gedaan bij de Vereniging van Cliëntgerichte Psychotherapie (www.vcgp.nl). Ik beschouw mezelf dan ook als een integratief psychotherapeut. Ik heb veel ervaring opgedaan met schematherapie, een integratieve vorm van psychotherapie waarbij het verleden en het heden aan bod komen en waarbij op verschillende manieren verandering teweeggebracht wordt. In 2013 en 2017 heb ik de basisopleiding EMDR gedaan, eerste keus behandeling bij (specifieke) trauma’s.

De therapie die ik uiteindelijk bied is afhankelijk van uw problematiek en uw wens (een combinatie) van een klachtgerichte en inzichtgevende benadering. Therapieën kunnen zowel kortdurend als langerdurend zijn.

Voor een verdere indruk van mijn praktijk verwijs ik naar foto’s hieronder.

Lidmaatschappen, beroepsverenigingen en registraties
LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, www.lvvp.info)
VCgP (Vereniging van Cliëntgerichte Psychotherapie, www.vcgp.nl).
VCGT (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie, www.vgct.nl)
BIG-registratie gezondheidszorgpsycholoog / klinisch psycholoog: 79057091225
BIG-registratie psychotherapeut:  99057091216
KvK: 56558775

Kosten en vergoeding
De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Het wettelijk verplichte eigen risico voor 2018 van € 385 per jaar, wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de vergoedingen. Met de volgende verzekeraars heb ik een contract gesloten voor 2018, zodat de kosten direct bij deze verzekeraars gedeclareerd kunnen worden.

CARESQ (Promovendum, National Academic, Besured, Iptiq)

CZ

DE FRIESLAND

DSW/a.s.r.

MENZIS

VGZ

VRZ (ONVZ, Zorg en Zekerheid, Eno)

ZILVEREN KRUIS

Mocht uw twijfelen of ik een contract heb met uw verzekeraar, neem dan contact met mij op voor meer informatie.

Verdere informatie over Behandeltarieven.

Werkwijze
U wordt door mij uitgenodigd voor een intakegesprek. In de regel neemt de intake meerdere gesprekken in beslag waarbij ik veelal ook gebruik maak van vragenlijsten. In de beginfase zullen we samen kijken wat uw hulpvraag is, waar u mee aan de slag wilt en wat u denkt te willen bereiken met de behandeling. Dit zal worden beschreven in een behandelplan waar u een kopie van krijgt. Tussentijds zijn er evaluatiemomenten om stil te staan bij het verloop van de behandeling wat betreft inhoud en samenwerking. Tenzij u bezwaar heeft, stuur ik in grote lijnen na uw akkoord een (intake, tussentijdse en/of afsluit)rapportage aan de huisarts.

Voor een deel van de behandeling kan ik naar andere therapeuten verwijzen. Zo werk ik nauw samen met een psychomotorisch therapeut en psychiaters.

Kwaliteitsbewaking, beroepscode en wettelijke bepalingen
Ik werk binnen de kaders van de wet- en regelgeving, die voor onze beroepsuitoefening van toepassing zijn. De belangrijkste zijn:

– de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg),
– de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst),
– de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens),
– de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector),
– de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) en de Beroepscode voor psychotherapeuten.
– het tuchtrecht.

De kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk van de LVVP, zijn een weerslag van bovenstaande opsomming. Ik ben lid van deze vereniging en handel volgens deze kwaliteitscriteria.

In 2016 ben ik gevisiteerd door de LVVP (Certificaat visitatie LVVP W.J. Schrijvers).

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders verplicht een (goedgekeurd) kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zorgaanbieders leggen hiermee vast hoe zij gepast zorg bieden.

In mijn praktijk maak ik gebruik van de ROM, Routine Outcome Monitoring en effectmetingen, om het verloop van de behandeling inzichtelijk te maken en zo nodig bij te sturen. In overleg en op indicatie maak ik gebruik van een klachtlijsten, praktijkevaluatielijsten en de behandelverloop en sessiescoringschalen.

Klachten
Als u klachten heeft, hoop ik dat u die in eerste instantie met mijzelf bespreekt en wij daar samen uitkomen. Als dat niet lukt kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP.

Klik hier voor het klachtenreglement van de LVVP.

Als BIG-geregistreerde val ik onder het publiekrechtelijk tuchtrecht. Ernstige overtredingen kunnen gemeld worden bij het regionaal tuchtcollege. www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Aanmelding 
Vóór het eerste gesprek heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig voor de Gespecialiseerde GGZ. U kunt zich het beste per mail bij mij aanmelden met vermelding van uw voorkeursdagen en -tijden. Mijn mailadres is: w.schrijvers@psychotherapie-nexus.nl.

Contactgegevens en bereikbaarheid

Mijn praktijk is gevestigd op de Ubbo Emmiussingel 19, 9711 BB Groningen. Telefoonnummer: 06-43175431. In de regel ben ik het snelst te bereiken per mail (ook voor het maken van een telefonische afspraak). Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag. Buiten kantoortijd kunt u terecht bij uw huisarts of de huisartsenpost (Doktersdienst Groningen. T: 0900-9229).

In vakantieperiodes is er voor dringende zaken waarneming door andere collega praktijken (actuele informatie is dan op de website en in de afwezigheid assistent per mail te vinden).


Grotere kaart weergeven

SONY DSC          
SONY DSC