Judith Boersma

Klinisch Psycholoog (BIG 59054519725)/Psychotherapeut (BIG 79054519716)

Ik heb op dit moment helaas een patiëntenstop.  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).” De wachttijden zijn geactualiseerd op 6 mei 2024.

Aanmelding
Ik ben bereikbaar op mijn werkdagen maandag, dinsdag, en donderdag. De snelste manier om mij te bereiken is via de mail. In het kader van de AVG richtlijnen verzoek ik u geen persoonlijke informatie naar mijn nexus mail te sturen. Dit emailadres is niet beveiligd. Zodra ik uw emailadres heb zal ik u beantwoorden vanuit Zivver. Dit is wel een beveiligde mail. Mijn telefoon kan ik vaak niet meteen beantwoorden maar ik luister wel enkele keren per dag mijn voicemail af. Buiten kantoortijden kunnen patiënten in geval van een crisis niet bij mij terecht maar wel bij de eigen huisarts of crisisdienst.

Psychotherapie valt binnen de gespecialiseerde ggz. U heeft hiervoor een verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt uzelf aanmelden en achteraf een verwijzing regelen via de huisarts, of u laat de aanmelding meteen via de huisarts verlopen. De verwijsbrief moet wel voor het eerste gesprek aanwezig zijn. De aanmelding/verwijzing kan direct gericht worden aan een psychotherapeut van NEXUS. U kunt mij bereiken via: j.boersma@psychotherapie-nexus.nl of telefoonnummer 06-33334908.

Zodra de verwijsbrief door mij ontvangen is zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. De intake duurt meestal 2 a 3 gesprekken.

Judith Boersma

Ik ben al 20 jaar werkzaam als GZ-psycholoog en sinds 2007 als psychotherapeut. Eind maart 2015 behaalde ik mijn registratie als Klinisch psycholoog. Ik ben werkzaam geweest op verschillende werkplekken en zowel op een deeltijdbehandeling als een afdeling voor depressieve klachten en als studentenpsycholoog. Ik heb het altijd leuk gevonden om naast individuele gesprekken ook groepen te begeleiden. Ik heb hierin veel ervaring. Ik ben daarnaast gespecialiseerd in de clientgerichte psychotherapie, dit is een inzichtgevende vorm van psychotherapie. Sinds 2007 geef ik ook EMDR. Ook werk ik soms met ehealth. Middels het programma therapieland kan ik digitale modules en consulten aanbieden.  De laatste paar jaar ben ik geïnteresseerd geraakt in mindfulness en ben ik inmiddels mindfulness,- en compassie trainer. Veel mensen worstelen met hun gevoel van eigenwaarde. Ze zijn erg kritisch naar zichzelf en hebben moeite zichzelf positief waar te nemen en zichzelf vriendelijk te behandelen. De compassietherapie en training blijkt een goede manier te kunnen zijn om hier verandering in aan te brengen. Omdat ik een tijd in Engeland heb gewoond kan de behandeling desgewenst ook in het Engels worden uitgevoerd.

Mensen kunnen met de volgende klachten bij mij terecht: Depressie en angststoornissen, traumagerelateerde problematiek, persoonlijkheidsproblematiek, somatoforme stoornissen, identiteitsproblematiek, rouwproblematiek en burn-outklachten. Ik behandel integratief maar specialisaties zijn mindfulness, zelfcompassietherapie en EMDR.

Sommige klachten vragen om erg specifieke hulp zoals verslaving, ernstige dissociatie, psychotische klachten en eetproblematiek. Daarom behandel ik deze klachten niet in mijn praktijk. Ook kan het zijn dat uw klachten een meer intensieve behandeling vragen dan ik kan bieden als vrijgevestigd Klinisch Psycholoog. Te denken valt dan aan zeer ernstige depressieve klachten, suïcidaliteit en ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Ik zal dan adviseren en verwijzen naar een meer intensievere behandeling zoals een deeltijdbehandeling of opname.

Enkele kenmerken van mij als psychotherapeut. Ik ben betrokken, enthousiast en vind het gebruik van humor ook belangrijk. Kernwoorden voor mijn werkwijze zijn, naast klachtenreductie: een veilige plek bieden, stil staan bij (moeilijke) gevoelens, een vriendelijke houding naar jezelf en samenwerken. Na een intakefase die ongeveer twee tot drie gesprekken duurt, zal ik met je bespreken wat mij is opgevallen en welke behandeling geschikt zou kunnen zijn. Als ik het gevoel heb dat ik misschien niet de meest geschikte psychotherapeut ben dan zal ik je dit laten weten en je doorverwijzen naar een collega. Ik heb geen ervaring met psychotische problematiek en mensen die frequent hulp nodig hebben en mogelijk ook crisiscontacten en of opname zijn bij mij ook niet helemaal aan het juiste adres. De duur van de behandeling kan variëren van enkele maanden tot meer dan een jaar.

Lidmaatschappen beroepsverenigingen: LVVP, VCgP en NVGP

KvK 56476930

Kosten en vergoeding
Ik bied tweedelijnszorg. Tweedelijns psychologische zorg biedt hulp bij complexere psychische problemen zoals bij AD(H)D, autisme, leerstoornissen, gedragstoornissen, angststoornissen, depressie of traumaverwerking. Deze zorg is meestal langduriger van aard.
Met de volgende verzekeraars heb ik een contract aangevraagd, zodat de kosten direct bij deze verzekeraars gedeclareerd kunnen worden.

– Menzis (Anderzorg, Hema)
– De Friesland Zorgverzekeraar
– CZ / Delta Lloyd / Ohra
– ONVZ

– ASR

– ENO
– VGZ (UVIT, Univé , IZZ, IZA, Trias)
– Achmea (Agis, Avéro, Achmea, FBTO, OZF, Interpolis, Zilveren Kruis)

– Zorg en zekerheid

-DSW

-Caresq

Visitatiecertificaat en kwaliteitsstatuut

visitatiecertificaat2021

kwaliteitsstatuut 2022

 

 behandeltarieven

Behandeltarieven-voor-LKS3.0-sectie-II (2) 

7a. Tarieven ongecontracteerde zorg

 

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de klinisch (neuro)psycholoog.

 

7b. Tarief consult zelfbetalers (niet basispakketzorg)

Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarief. Dit tarief is per 60 minuten.

 

7c. Voorwaarden en tarief no-show

 

Het tarief voor no-show is: € 50, – per gemiste afspraak.

 

 

Mijn betalingsvoorwaarden zijn:

 

 

 

                                                                           Algemene betalingsvoorwaarden* 

 

 

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

 

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen.

 

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

 

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

 

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

 

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

 


 

 

 

 

 

Ik maak u erop attent dat psychotherapie onder het eigen risico valt. Voor 2022 is het wettelijke eigen risico € 385.

Werkwijze
U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. In de regel neemt de intake meerdere gesprekken in beslag.

In de beginfase van de behandeling zullen we samen bepalen wat uw hulpvraag is, waar u mee aan de slag wilt en wat u denkt te willen bereiken met de behandeling. Tussentijds zijn er evaluatiemomenten om stil te staan bij het verloop van de behandeling wat betreft inhoud en samenwerking. Dit is in ieder geval na een half jaar maar vaak al eerder.

Voor een deel van de behandeling kan naar andere therapeuten verwezen worden. Zo werken wij nauw samen met een psychomotorisch therapeut en psychiaters. Wanneer een (neuro)psychologisch onderzoek nodig is om uw klachten te verhelderen, kunnen wij een beroep doen op een ervaren psychologisch assistent.

We werken binnen de kaders van de wet- en regelgeving, die voor onze beroepsuitoefening van toepassing zijn. De belangrijkste zijn de wet BIG, wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg,  de WGBO, wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst, de Wbp, wet bescherming persoonsgegevens, de WKCZ, wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, de Wmg, wet marktordening gezondheidszorg en de Beroepscode voor psychotherapeuten.

De kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk van de LVVP, de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten zijn een weerslag hiervan. Wij zijn allen lid van de LVVP en handelen volgens deze kwaliteitscriteria. Dit betekent onder andere dat we regelmatig intervisiebijeenkomsten hebben, regelmatig bij en nascholing plaatsvindt en dat de praktijk een keer in de 5 jaar wordt gevisiteerd. Onze praktijken zijn dit jaar, mei 2016 goed door de visitatie gekomen. Mocht u een klacht hebben, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP. De contactgegevens zijn:

Klachtencommissie LVVP
Postbus 13086
3507 LB Utrecht
Klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl
Voor meer informatie zie www.lvvp.nl.

In onze praktijken maken we gebruik van de HONOS, de ROM, Routine outcome monitoring en effectmetingen om het verloop van de behandeling inzichtelijk te maken en eventueel bij te sturen.

Ik heb een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat hier te lezen is: Kwaliteitsstatuut

De praktijkruimte van Judith Boersma bevindt zich op: Sint Maartenstraat 54, 9714JV Groningen.