Marja van Riel

GZ-Psycholoog/Psychotherapeut

Wachttijd
Minimaal 3 maanden. Op dit moment is er geen ruimte in de praktijk voor nieuwe cliënten. Wanneer dit weer mogelijk is, zal dit vermeld worden op de website.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Aanmelding
Psychotherapie is specialistische gezondheidszorg’ (G-GGZ). U heeft hiervoor een verwijzing van uw huisarts nodig. De aanmelding/verwijzing kan direct gericht worden aan een psychotherapeut van NEXUS. U kunt mij bereiken via: m.vanriel@psychotherapie-nexus.nl of telefonisch onder 06 16171524.

mvanrielEen groot deel van mijn carrière als psycholoog heb ik met veel plezier gewerkt in de ouderenzorg.

Binnen NEXUS maak ik graag ruimte voor behandeling van ouderen (boven 60 jaar). Hoewel ouderen door hun leeftijd veel kunnen meemaken wat hen uit balans kan brengen, worden zij nog steeds te weinig doorverwezen. Er zijn onvoldoende psychotherapeuten die hun problematiek boeiend vinden.
Psychotherapie bij ouderen blijkt net zo goed te werken als bij volwassenen, wat ik uit ervaring kan bevestigen. Een mens is nooit te oud om te leren!

Tijdens mijn opleiding tot Psychotherapeut heb ik mijn ervaring verbreed naar adolescenten en volwassenen. Ik ben werkzaam geweest binnen een behandelprogramma voor depressieve klachten en behandeling van eetstoornissen. Variatie binnen mijn werk is voor mij belangrijk (leeftijd, klachten, behandelmethode, individueel of groep, partner-relatie).

Binnen de psychotherapie voel ik mij het meeste thuis in de inzichtgevende therapie. Om te begrijpen waar uw klachten door ontstaan en in stand gehouden worden, zult u bereid en in staat moeten zijn om samen met mij naar uzelf te kijken. Inzicht in uzelf biedt een ingang tot verandering.

De psychotherapeutische behandelingen die ik kan bieden zijn cliëntgerichte inzichtgevende psychotherapie, interpersoonlijke therapie (IPT), cognitieve gedragstherapie (CGT) en partner-relatie therapie en EMDR.

Naast de behandelingen binnen NEXUS, ben ik werkzaam bij Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag binnen een opname-afdeling voor chronische pijnpatiënten. Als freelance docente was ik enkele jaren verbonden aan de opleiding voor GZ-psychologen in Groningen en Zwolle.

Verder ben ik beschikbaar als supervisor voor GZ-opleidelingen, GZ-psychologen en basispsychologen. Tevens is het mogelijk om mij in te schakelen voor begeleiding aan andere disciplines binnen de gezondheidszorg/ouderenzorg en begeleiding en advies bij teamprocessen.

Lidmaatschap beroepsverenigingen: LVVP, VCgP

KvK 56222874

Kosten en vergoeding
Ik bied tweedelijnszorg. Tweedelijns psychologische zorg biedt hulp bij complexere psychische problemen zoals bij AD(H)D, autisme, leerstoornissen, gedragstoornissen, angststoornissen, depressie of traumaverwerking. Deze zorg is meestal langduriger van aard.
Met de volgende verzekeraars heb ik een contract aangevraagd, zodat de kosten direct bij deze verzekeraars gedeclareerd kunnen worden.

– Menzis (Azivo, Anderzorg)
– De Friesland Zorgverzekeraar
– DSW
– Zorg & zekerheid
– CZ / Delta Lloyd / Ohra
– Multizorg VRZ ((ONVZ,ASR, ENO, Salland, De Amersfoorste, Ditzo, PNO)
– Achmea (Agis, Avéro, Achmea, FBTO, OZF, Interpolis, Zilveren Kruis)

Met VGZ heb ik vanaf 2016 geen contract. Als u verzekerd bent bij VGZ is het wel mogelijk dat uw behandeling vergoed wordt. Bij aanmelding voor behandeling kan hierover meer informatie gegeven worden.

Mocht uw verzekeraar hier niet vermeld staan, neem dan contact op met uw hulpverlener voor meer informatie. Ik maak u erop attent dat psychotherapie onder het eigen risico valt. Voor 2016 is het wettelijke eigen risico € 385.

Overige informatie over behandeltarieven.

Werkwijze
U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. In de regel neemt de intake meerdere gesprekken in beslag.

In de beginfase van de behandeling zullen we samen bepalen wat uw hulpvraag is, waar u mee aan de slag wilt en wat u denkt te willen bereiken met de behandeling. Tussentijds zijn er evaluatiemomenten om stil te staan bij het verloop van de behandeling wat betreft inhoud en samenwerking.

Voor een deel van de behandeling kan naar andere therapeuten verwezen worden. Zo werken wij nauw samen met een psychomotorisch therapeut en psychiaters. Wanneer een (neuro)psychologisch onderzoek nodig is om uw klachten te verhelderen, kunnen wij een beroep doen op een ervaren psychologisch assistent.

We werken binnen de kaders van de wet- en regelgeving, die voor onze beroepsuitoefening van toepassing zijn. De belangrijkste zijn de wet BIG, wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg,  de WGBO, wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst, de Wbp, wet bescherming persoonsgegevens, de WKCZ, wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, de Wmg, wet marktordening gezondheidszorg en de Beroepscode voor psychotherapeuten.

De kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk van de LVVP, de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten zijn een weerslag hiervan. Wij zijn allen lid van de LVVP en handelen volgens deze kwaliteitscriteria. Mocht u een klacht hebben, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP.

Voor meer informatie zie www.lvvp.nl.

In onze praktijken maken we gebruik van de ROM, Routine outcome monitoring en effectmetingen om het verloop van de behandeling inzichtelijk te maken en eventueel bij te sturen.

Visitatie
De Praktijk voor Psychotherapie Marja van Riel is in 2016 gevisiteerd door de beroepsvereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP). De praktijk voldoet aan de eisen die de LVVP stelt aan een goede praktijkvoering en praktijklokatie: Certificaat deelname M.C.C. van Riel

Kwaliteitsstatuut
Vanaf januari 2017 is het voor zorgverleners in de GGZ verplicht om een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut te hebben. Klik hier om het Kwaliteitsstatuut van de praktijk in te zien.

De praktijkruimte van M. van Riel bevindt zich op de Riouwstraat 34, 9715 BX Groningen.

De praktijk van M.van Riel is op alle werkdagen telefonisch bereikbaar. Voicemail inspreken is mogelijk als er niet opgenomen kan worden.

 

Privacystatement